Trialog Forum

Välkommen med ditt inlägg!

Mejla inlägg till Pär Granstedt: par@trialogtankesmedja.se

 

Aktuellt just nu:

Tregreningen och vår tids utmaningar

Ladda ner diskussionsunderlag här >

 

Övrigt (4)

Nytt!

Ruhi Tyson skriver om bildning och praktisk klokhet.  Läs mer

Ruhi Tyson har doktorerat i pedagogik och arbetar som lektor på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms Universitet samt på Waldorflärarhögskolan. Han undervisar också i bokbindning på Kristofferskolan. Han har nyligen publicerat boken Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning av Ruhi Tyson (Natur & Kultur bokförlag). Bifogade artikel är en bearbetning av inledningens första sidor och boken omfattar förutom utförliga resonemang om bildningens olika aspekter samt den praktiska klokhetens betydelse också en stor mängd exempel vars syfte är att illustrera och synliggöra berättelsens och exemplets potential.

 

Berit Fröseth, konstnär och skribent, bosatt i Järna,  Läs mer

har skrivit en intressant artikel om Rudof Steiners estetik. Den har tidigare publicerats i Norge och USA och vi är glada att kunna publicera dess norska version också på Trialog Forum.

Artur Granstedt: Livsmedelsstrategin missar de stora miljömålen.
Läs mer

Författaren är docent och ledande i forskningen kring ekologiskt kretsloppsjordbruk. Här analyserar han den livsmedelsstrategi, som regeringen nyligen lanserat, ur synpunkten ekologisk hållbarhet.

 

Diskussionsämnen:

1. Boken: Kunskap utan gränser - Antroposofisk filosofi i ett idéhistoriskt perspektiv

2. Lokalt arbete för globalt hållbar utveckling

3. Kreativ mångfald inom vård skola och omsorg

4. Övrigt

 

 

I . Kunskap utan gränser - Antroposofisk filosofi i ett idéhistoriskt perspektiv

 

Didrik Wachenfeldt har läst boken Kunskap Utan Gränser -.... Läs mer

Didrik Wachenfeldt har läst boken Kunskap Utan Gränser – antroposofisk och jämförande kunskapsteori av Pär Granstedt m. fl. (Kosmos Förlag 2015). Här berättar han om sina intryck.

 

 

Trialog presenterar manuskrip till en boken:

Kunskap utan gränser

Antroposofisk filosofi i ett idéhistoriskt perspektiv
Pär Granstedt (red)

 

Innehåll

 

I. Kunskap utan gränser, Pär Granstedt

  Inledande översikt sid 2

  Antroposofi i ett idéhistoriskt perspektiv Sid 13

  Steiners holistiska monism sid 53

  Kunskap och moral sid 76

  Kunskapsteoretiska utmaningar sid 94

II. Fenomenologi , goetheanism och kontemplativ forskning

  Tillbaka till saken själv. Fenomenologi – läran om hur saker visar sig, Torsten Lundberg sid 103

  Rudolf Steiner och enheten mellan konst, vetenskap och religion.

  Agnes Nobel sid 114

  Arthur Zajonc om kontemplativ forskning, Eleanor Hill Edwards sid 123

III. Människan och hennes miljö

  Goethes färglära. Pehr Sällström sid 129

  Att forska om det levande. Artur Granstedt sid 142

IV. Forskning om människan själv, medicin och läkepedagogik

  En vetenskapsteori som motsvarar verkligheten.  Kristian Holmberg – Staffan  Ingeland sid 154

  Hur blir abstrakta teorier levande, Ingrid Liljeroth sid 165

V. Waldorpedagogikens kunskapsteoretiska grunder.

  Handskar av is eller fria händer. Bo Dahlin 180

  Konsternas roll i pedagogiken. Göran Krantz sid 193

  Kunskap i praktiken. Ruhi Tyson 200

 

Litteratur sid 205

Ordförklaring och personer sid 208

 

Ladda ner hela texten i pdf: Kunskap Utan Gränser komplett rev2 

 

II. LOKALT ARBETE FÖR GLOBALT HÅLLBAR UTVECKLING

 

Artur Granstedt: Livsmedelsstrategin missar de stora miljömålen. Läs mer

Författaren är docent och ledande i forskningen kring ekologiskt kretsloppsjordbruk. Här analyserar han den livsmedelsstrategi, som regeringen nyligen lanserat, ur synpunkten ekologisk hållbarhet.

 

Hållbar produktion kan förhindra nya mjölkkriser. Läs mer

Artur Granstedt och Johan Ununger: Hållbar produktion kan förhindra nya mjölkkriser.

 

Ekologiskt kretsloppsjordbruk och klimat. Läs mer

Ekologiskt kretsloppsjordbruk och klimat, det var tema på ett av Trialogs och Ekobankens seminarier under sommarens Almedalsvecka i Visby.  Vår livsmedelsförsörjning måste bli klimatneutral. Är lösningen ett ekologiskt  kretsloppsjordbruk?. Vi diskuterade vad som behöver göras för att trygga en klimatneutral livsmedelsförsörjning med forskare, näringsföreträdare och politiker utifrån en forskningsbaserad presentation av ekologiskt kretsloppsjordbruk som strategi för detta.

Vi vet alla att vi har ett par årtionden på oss eliminera alla nettoutsläpp av klimatgaser. De ekologiska konsekvenserna om vi misslyckas är oöverskådliga. Till de viktigaste källorna för klimatutsläpp hör livsmedelskedjan, inte minst jordbruket . I ett land som Sverige svarar den för mer än en fjärdedel. Samtidigt vet vi att klimatförändringarna är det största hotet mot vår framtida livsmedelsförsörjning. Därför är det nödvändigt att vi inom 25 år uppnår en klimatneutral livsmedelsförsörjning.

Ändå har debatten om vägen dit knappast börjat.

Artur Granstedt, docent och forskningsledare var huvudtalare och vidare utvecklar sina tankegångar i bifogade artikel.

Economic incentives for optimal sustainability. Läs mer

Shaji Josef är nationalekonom från Kerala Indien, och har arbetat bl.a. med frågor om mikrokrediter och basinkomst. Nu arbetar han som projektledare för biståndsföreningen SOFIA. Den här artikeln kommenterar Pär Granstedts artikel,” Vägar till hållbar ekonomi” publicerad bl.a. på Trialog Forum, (Se under samlingsrubriken ”Från spekulationsekonomi till realekonomi – vilka systemförändringar behövs?)  Han påpekar bl.a. ekonomiska drivkrafter  fungerar sämre som styrmedel inom den sociala sektorn än inom andra områden, och för även ett resonemang om hur man skulle kunna stärka konsumenternas och samhällets inflytande över prisbildningen. Han tar också upp basinkomsten som ett medel för grundtrygghet också i fattiga länder.

 

Från spekulationsekonomi till realekonomi – vilka systemskiften behövs? Läs mer: Dok. 1.  Dok. 2.

Den frågan behandlas här i två artiklar. Jakob Mikkelsen, ordförande i JAK Danmark menar att ”Det ärr själva det ekonomiska systemet som måste ses över och ändras”, medan Pär Granstedt, ordförande i Trialog Tankesmedja argumenterar för att ”Vägar till en hållbar ekonomi” mer handlar om en politisk paradigmförändring än ett drastiskt systemskifte.

 

Kan människan upphäva naturlagar? Läs mer

Jens Christer Lassen, civilingenjör och ordförande i Trialogs Rådskrets argumenterar för att människan måste samarbeta med naturen. Inte minst inom jordbruket är det viktigt att följa naturens egna lagar.

 

Afrika i en Ny Ekonomisk Världsordning. Läs mer

Två erfarna Afrikakännare, Pär Granstedt och Joe Frans ger en översikt över Afrikas möjligheter och utmaningar i den nya ekonomiska världsordning vi nu ser växa fram. Den utgör ett supplement till deras bok Den Trebenta Pallen utgiven av Humanus 2011, men kan också läsas fristående. Boken kan köpas över nätet, från Stucieförbundet Vusenskolan, Afrikagrupperna, Föreningen SOFIA i Järna, Robygge i Järna eller Antroposofiska bokhandeln i Stockholm.


Kretsloppsjordbruk i Syd och Nord.
Läs mer
Artur Granstedt, docent och forskningsledare för Biodynamiska Forskningsinstitutet och BERAS International förklarar i artikeln ”Jordbruk för globalt hållbar utveckling” varför det i stället krävs en omställning till ekologiskt kretsloppsjordbruk i både Nod och Syd.

 


SOFIA - solidaritet i praktiken.
Läs mer
Föreningen SOFIA samarbetar, utifrån ett tregreningsperspektiv med  ideella organisationer i Afrika, Asien och Latinamerika för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Verksamhetsledaren Tomas Fogelqvist berättar om idéerna bakoms SOFIAs verksamhet, och vad man gör i praktiken.

 

 

 

 

III. KREATIV MÅNGFALD INOM VÅRD SKOLA OCH OMSORG


Ingrid Carlgren: Bildning eller bara utbildning? Läs mer
Vid Trialogs och Ekobankens seminarium under Almedalsveckan om bildning och utbildning i skolan gjorde pedagogikprofessorn Ungrid Carlgren en presentation. Hon har ställt sin powerpoint-presentation till förfogande.

 

Lars Brandström. Läs mer

Göran Krantz. Läs mer

Inger Norrheden. Läs mer

Finns det utrymme för alternativ pedagogik i den svenska skolan? Det var temat på ett av Trialogs och Ekobankens seminarier under Almedalveckan i Visby 2015

 

Ett viktigt syfte när friskolereformen genomförde var att främja pedagogisk mångfald. Vi tror att det fortfarande finns ett starkt politiskt stöd för den tanken. Men trots det stora antalet friskolor finns det många svårigheter för de verksamheter som önskar bedriva alternativ pedagogik på idéburen grund. Detaljstyrning inom skola och förskola och orimliga krav på

dokumentation enligt givna mallar har växt till ett alvarligt hot mot den pedagogiska kreativiteten i det svenska skolväsendet. Detta seminarium syftade till att lyfta fram problemområden och förslag till möjliga lösningar, som är specifika för idéburna förskolor och skolor. Hur kan vi förändra spelreglerna så att den pedagogiska kreativiteten och mångfalden

säkras?

Här kan ni läsa några bidrag från Lars Branström, Ideburna skolors Riksförbund, Göran Krantz Ph.Dr i pedagogik och Ingrid Norrheden, Freinetföreningen.

 

 


Waldorfpedagogikens kunskapsteoretiska grunder.
Läs mer

Waldorfpedagogiken arbetar utifrån en helhetssyn på vad kunskap är och hur den förvärvas. Ruhi Tyson är waldorflärare och lärarutbildare, och utvecklar här waldorfpedagogikens kunskapssyn och hur den kommer till uttryck i praktisk pedagogik.

 

 

 

 

 

IV. ÖVRIGT

 

Nytt!

Ruhi Tyson skriver om bildning och praktisk klokhet.  Läs mer

Ruhi Tyson har doktorerat i pedagogik och arbetar som lektor på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms Universitet samt på Waldorflärarhögskolan. Han undervisar också i bokbindning på Kristofferskolan. Han har nyligen publicerat boken Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning av Ruhi Tyson (Natur & Kultur bokförlag). Bifogade artikel är en bearbetning av inledningens första sidor och boken omfattar förutom utförliga resonemang om bildningens olika aspekter samt den praktiska klokhetens betydelse också en stor mängd exempel vars syfte är att illustrera och synliggöra berättelsens och exemplets potential.

 

Berit Fröseth, konstnär och skribent, bosatt i Järna,  Läs mer

har skrivit en intressant artikel om Rudof Steiners estetik. Den har tidigare publicerats i Norge och USA och vi är glada att kunna publicera dess norska version också på Trialog Forum.

 

Diskussionsunderlag till programmet om Tregreningen och vår tids utmaningar!. Läs mer

 

Karen Swartz Larse: En reflerxion kring sanningsansprå: Vem äger Steiner. Läs mer

Författaren som är religionsvetare på väg att doktorera på en avhandling om antroposofin i Sverige reflekterar här om olika sätt att tolka och förhålla sig till Rudolf Steiners verk.

 

Espen Tharaldsen: Arven efter Steiner – Arne klingborg och Abbi Asmussen (norska) Läs mer

Den norske arkitekten och författaren Espen Tharaldsens ger i sin uppmärksammade bok Hverdagens forvandling (Antropos Forlag, Oslo 2010) en originell introduktion i och tolkning av Rudolf Steiners estetik. Med hjälp av en berättelse i dialogform görs läsarna på ett levande sätt förtrogna med invecklade men nödvändiga tankegångar som mynnar ut i frågan: Vad är konst? Vi publiucerar har med författarens medgivande ett avsnitt i boken som behandlar Arne Klingborgs och Abbi Asmussens verk i Ytterjärna.

 

ARNE KLINGBORG 100 ÅR!

I början av året publicerades boken Arne Klingborg – Inspiratören den en rad medverkande berättade om olika aspekter på Arnes liv och gärning. Under året hördes många fler. Vi avrundar året med några viktiga inlägg: Arkitekten och författaren John Sjöström recenserar Arne Klingborg – Inspiratören i Arkitektens oktobernummer. Pedagogen och skribenten Göran Fant skrev om Arnes betydelse för waldorfpedagogiken i På Vägs oktobernummer.  Konstnären Kristoffer Laurén berättade om sitt arbete med Arne på ett seminarium i Kulturhuset i november och konstnären Marius Wahl Gran skrev om Arne och det måleriska  rummet i Vidarklinikens vänners novembernummer.

 

Läs bidragen här nedan:

John Sjöström recenserar Arne Klingborg.


Göran Fant om Arnes betydelse för waldorfpedagogiken.

 

Kristoffer Laurén berättade om sitt arbete med Arne.

 

Marius Wahl Gran om Arne och det måleriska  rummet.

 


Hans Forss skriver om eurytmins historia.
Läs mer

Eurytmisten och pdagogen Hans Fors har i Tyskland kommit ut med en bok om eurytmins historia i ett danshistoriskt perspektiv. I den här artkeln berättar han om boken och om äventyret att få till den.

 

 

 

 

» På gång

 

Se aktuella händelser i

vårat kalendarium.

» Till kalendariet

Vill du komma i kontakt med oss på Trialog?

» Till kontaktsidan

» Kontakta oss